Referat fra årsmøte i Bjonskog Hytteforening 20.04.2019

Møtet startet med 13 medlemmer tilstede, styret inkludert. kl. 17.09
1 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
2. Valg av møteleder
Magne Rustad ble valgt til møteleder.
3. Godkjenning av saksliste
Saksliste ble godkjent.
4. Årsberetning fra styret.
Årsberetningen ble opplest og tatt til etterretning..
5. Regnskap
Kasserer gikk gjennom regnskapet. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor
Jostein Nerhus. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
6. Valg
Styret sa seg villig til å fortsette. Kun kasserer var på valg.
7.Turstiene – planlegging av årets arbeid.
Vi anser oss fornøyd med antall turstier, og vil heller prøve å vedlikeholde de
vi har. Det tas en vedlikeholdsdugnad til høsten. dato blir 21.09 2019. Even
Erlien orienterte om at bøkene i turkassene inneholdt ca. 80 navn over ca. 330
utfylte linjer. Et bra resultat. Bøkene er satt tilbake i sine kasser, og det
tas ny opptelling til høsten.
8. Skiløyper – støtte til Bjoneroa idrettslag.
Årsmøtet et positivt til å hjelpe idrettslaget økonomisk ved anskaffelse av
utstyr for oppfresing av skiløypene. Styret fikk fullmakt til å bevilge inntil
kr. 15.000,- til økonomisk hjelp ved eventuell anskaffelse av utstyret.
9. Markering av den nye broen mellom Svarttjern og Båhus.
Båhusbrua feirer i år 100.års jubileum. Det er nå satt opp ny bru. Det blir
markering av jubileet med grilling ved brua pinseaften kl. 15.00 . Det
oppfordres til å gå en runde på stiene som fører til brua før grillingen. Næs
har meldt seg frivillig til å sørge for grill og grillkull. Ingolf ble hedret
for sin innsats for ny bru, med en lite gave.
10. Saker til informasjon.
a. Ingolf Sevaldrud orienterte om fanging av fisk for stryking av rogn. i 2018
ble det strøket ca. 2 kg rogn. Det blir satt ut ca. 4000 fisk i Fjorda og
ytterligere ca 500 fisk i Sortungen. Klekkeriet ligger i Nord Torpa.
b. Dusjing på Granerud er onsdager og lørdager i Påskeuka fra kl. 09.00 til kl.
15.00
c. Innfo fra grunneier: Nye kort for Svarttjernsvegen kommer. Ingen vil bli
stoppet med 2018-kort.
Hvis noen skulle trenge pukk, kan de få kjøpt dette hos grunneier.
11. Eventuelt
Årsmøtet ble vedtatt å forsatt holdes Påskeaften. Kontingenten blir fortsatt
kr. 200,- Det skal være ca. 176 hytter, og vi prøver å nå alle på mail, webside
og facebook, samt hvor nødvendig pr. post. Det var i år omtrent halvparten
av hyttene som betalte medlemskontingent.

Møtet ble avsluttet kl. 16.08

Ole Jonny Nordby
referent